Statut

tekst jednolity – 19.12.2011r

KLUB „KS CRACOVIA 1906”

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Klub „KS CRACOVIA 1906” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, w dalszej części statutu nazywane „Klubem”.
Strategicznym celem Klubu jest kontynuowanie działalności sportowej, kultywowanie tradycji i dorobku sportowego Klubu Sportowego „Cracovia”, nazywanego w dalszej części statutu „KS Cracovia”.

§2

Klub posiada osobowość prawną.

§3

Klub działa na terenie kraju i poza jego granicami.

§4

Siedzibą Klubu jest miasto Kraków.

§5

Klub używa pieczątki z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę.

Barwami klubowymi są biało-czerwone pasy.
Klub używa odznaki, którą jest chorągiewka o barwach biało-czerwonych, ułożonych w poprzeczne pasy: 4 białe i 3 czerwone. W prawym górnym rogu – przy drzewcu – w białym polu znajduje się napis „KS”, a na trzecim białym pasie od góry, napis „CRACOVIA”.

Rozdział II
Cel, zasady i zakres działania Klubu

§6

Celami Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie realizacji zadań:
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej bazującej na historii, tradycji i dorobku 100-letniego KS Cracovia,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na bazie aktywności sportowej oraz w zakresie kultury fizycznej, w tym działania na rzecz środowisk i osób niepełnosprawnych;
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
promocji i organizacji wolontariatu;
zapobiegania patologiom i profilaktyki uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
aktywizacji społecznej i fizycznej osób starszych;
rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez sport.

§7

Klub realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez aktywizowanie środowisk, pozyskiwanie funduszy, lobbying i promocję oraz tworzenie bazy infrastruktury sportowej , w tym dla osób niepełnosprawnych.
Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym dla środowisk i osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu amatorskiego szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu amatorskiego na rzecz środowisk i osób niepełnosprawnych
Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
Prowadzenie sekcji Klubowych /sportowych i rekreacyjnych/ występujących w barwach KS Cracovia
Współpracę ze środowiskami osób niepełnosprawnych.
Nabywanie, zbywanie i dzierżawienie majątku ruchomego i nieruchomego,
Gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych Klubu, także poprzez działalność gospodarczą.
Podejmowanie i wspieranie działalności pożytku publicznego i wspieranie działań wolontariuszy.

§8

Dla osiągnięcia swoich celów Klub może współpracować z innymi osobami prawnymi oraz z osobami fizycznymi.
W ramach Klubu mogą działać sekcje klubowe.
W ramach Klubu działa Rada Seniorów

§9

Klub prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§10

Członkiem Klubu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
Członkami Klubu mogą być także małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Za zgodą przedstawicieli ustawowych, członkami Klubu mogą być również małoletni poniżej 16 lat.
Członkowie Klubu, o których mowa w ust. 2 i 3 nie mają prawa do mandatu upoważniającego do udziału w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu oraz do korzystania z biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
Przyjęcie w poczet członków Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Klubu, po spełnieniu następujących warunków:
złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej,
uiszczenie opłaty wpisowej,
Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy KS Cracovia deklarujący przystąpienie do Klubu mogą być przyjmowani bez opłacania wpisowego.

§11

Członkom Klubu przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4 w §10, prawo do:
posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz statutowych Klubu,
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Klubu,

§12

Członkowi Klubu, biorącemu czynny i systematyczny udział w zajęciach organizowanych przez sekcje klubowe, może być przyznany status zawodnika Klubu.
Status zawodnika przyznawany jest na wniosek kierownika sekcji, przez Zarząd Klubu na okres sześciu miesięcy.
Zarząd przeprowadza weryfikację osób, którym przyznano status zawodnika, 2 razy w roku: według stanu na dzień 01 stycznia i 01 lipca każdego roku.

§13

Do obowiązków członka Klubu należy w szczególności:
przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych oraz uchwał władz statutowych Klubu,
czynny udział w realizacji zadań Klubu,
regularne opłacanie składek członkowskich,

§14

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
wystąpienia,
skreślenia,
wykreślenia,
wykluczenia.

Wystąpienie z Klubu następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia Zarządu Klubu przez zainteresowanego. Wystąpienie członka Klubu potwierdzane jest uchwałą Zarządu Klubu.
Skreślenie członka Klubu następuje w przypadku śmierci członka. Skreślenie członka Klubu potwierdzane jest uchwałą Zarządu Klubu.
Członek Klubu może zostać wykreślony na mocy uchwały Zarządu Klubu, jeżeli zalega z opłacaniem składek członkowskich za okres, co najmniej trzech miesięcy, pomimo wcześniej wysłanego pisemnego powiadomienia o konieczności uregulowania zaległych składek. Członkowie Klubu będący jednocześnie członkami KS Cracovia i opłacający tam składki członkowskie, są zwolnieni z opłacania składek w Klubie.
Członek Klubu może zostać wykluczony na mocy uchwały Zarządu Klubu w razie poważnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz statutowych, a w szczególności, gdy:
umyślnie działa na szkodę Klubu,
popełnił przestępstwo mające związek z działalnością Klubu, lub
w inny sposób jego działalność narusza dobre imię Klubu.

Zarząd Klubu może dokonać wykluczenia członka z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek innych organów statutowych Klubu, albo na wniosek, co najmniej 5 członków Klubu.
Uchwała o wykreśleniu lub wykluczeniu członka Klubu staje się skuteczna z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu. Zwrócone zawiadomienie, wysłane listem poleconym, posiada moc prawną doręczenia.

Rozdział IV
Władze Klubu

§15

Organami Klubu są:

Walne Zgromadzenie Klubu,
Zarząd Klubu,
Komisja Rewizyjna.
Sąd Koleżeński
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.
W przypadku odwołania Prezesa Klubu przed upływem kadencji, z dniem jego odwołania zakończeniu ulega kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
skreślony
W przypadku powstania wakatu w trakcie kadencji , uzupełnienie składu Zarządu, składu Komisji Rewizyjnej lub składu Sądu Koleżeńskiego dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Klubu z zastrzeżeniem §19. ust.3..

§16

Walne Zgromadzenie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy w szczególności:
wytyczanie strategicznych celów i kierunków działania Klubu,
uchwalanie programów działania Klubu,
ocena realizacji przez Klub wytyczonych celów,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
wybieranie i odwoływanie spośród członków Klubu, prezesa Klubu;
wybieranie i odwoływanie spośród członków Klubu, pozostałych członków Zarządu na wniosek prezesa Klubu z zastrzeżeniem §19 ust. 3,
wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego spośród członków Klubu,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu i Sądu Koleżeńskiego,
uchwalanie struktury organizacyjnej Klubu na wniosek Zarządu,
uchwalanie statutu Klubu i jego zmian,
ustalanie wysokości wpisowego oraz wysokości składek członkowskich i zasad zwolnień od ich płacenia;
podejmowanie uchwal w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Klubu do innych organizacji,
podejmowanie uchwał o utworzeniu spółek prawa handlowego,
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu oraz przeznaczeniu jego majątku.
nadawanie godności honorowych: Tytuł Honorowego Członka Klubu i Tytuł Honorowego Prezesa Klubu,
nadawanie wyróżnienia honorowego Klubu: order „Cracovia Restituta”,
ustanawianie odznak i medali okolicznościowych,

§17

Walne Zgromadzenie może być zwołane:
w trybie zwyczajnym przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy,
w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej ¼ liczby członków Klubu. Zgromadzenie powinno odbyć się do 6 tygodni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym powinien określać cel jego zwołania.
Zarząd Klubu, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia wywiesza w siedzibie Klubu zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad. Ponadto każdy członek Klubu zawiadamiany jest listownie na wskazany przez siebie adres.

§18

Walne Zgromadzenie Klubu stanowią wszyscy członkowie Klubu,
Walnemu Zgromadzeniu Klubu przewodniczy wybrany przewodniczący spośród uczestników Zgromadzenia,
Walne Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz w roku.
Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał, w tym dokonywania zmian statutu, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem §34 ust. 1,
W przypadku braku wymaganego quorum określonego w ust. 4, Walne Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Drugi termin może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie pół godziny po terminie pierwszym.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
Głosowania na Walnym Zgromadzeniu Klubu są jawne,
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem §34 ust. 1,
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół podpisywany przez przewodniczącego i sekretarza obrad. Protokół powinien zawierać datę i miejsce obrad, listę obecności uprawnionych do głosowania i zaproszonych gości, przyjęty porządek obrad, omówienie przebiegu obrad oraz przyjęte uchwały i wnioski.

§19

Organem wykonawczym Klubu jest Zarząd Klubu,
Zarząd Klubu składa się z od czterech do dziewięciu członków Zarządu, łącznie z prezesem Klubu,
W przypadku nie wybrania dziewięcioosobowego składu Zarządu lub powstania wakatu w składzie Zarządu w trakcie kadencji – Zarząd, na wniosek Prezesa, może dokooptować nowego członka , przy czym w kadencji dokooptować można maksymalnie 2 członków Zarządu.
Odwołanie Prezesa Klubu skutkuje odwołaniem całego Zarządu
Złożenie rezygnacji przez Prezesa Klubu jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji wszystkich członków Zarządu , przy czym Zarząd funkcjonuje do najbliższego Walnego Zgromadzenia Klubu
Podziału funkcji w Zarządzie dokonuje prezes Klubu, przy czym przynajmniej jednemu z członków Zarządu powierza funkcję wiceprezesa. Prezes wyznacza także osoby na funkcję Sekretarza i Skarbnika Klubu.
Przy Zarządzie liczącym powyżej pięciu członków, do bieżącego zarządzania sprawami Klubu, może funkcjonować Prezydium Zarządu składające się , z co najmniej Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Klubu. Decyzje w sprawie powołania Prezydium podejmuje Prezes. Prezes może powołać do Prezydium także innych członków Zarządu . Odwołanie z Prezydium następuje w taki sam sposób jak powołanie.
Prezydium podejmuje decyzje głównie poprzez głosowanie na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Klubu. Prezes może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej, np. e-mail, sms, telefon.
Decyzje Prezydium wymagają potwierdzenia przez Zarząd Klubu
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Klubu, lub z jego upoważnienia – Sekretarz, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy aktualnego stanu ilościowego członków Zarządu W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Klubu.

§20

Do kompetencji i zadań Zarządu Klubu należy w szczególności:
Kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
Przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zgromadzenia,
Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu,
Przyjmowanie, skreślanie, wykreślanie i wykluczanie członków Klubu, oraz potwierdzanie wystąpienia z Klubu,
Powoływanie i rozwiązywanie sekcji klubowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
Sprawowanie nadzoru nad działalnością sekcji klubowych,
Ustalanie zasad zatrudniania pracowników w Klubie,
Od każdej decyzji Zarządu Klubu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 21 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o decyzji Zarządu.
Klub na zewnątrz reprezentuje, w imieniu Zarządu Prezes Klubu
Umowy o świadczenie pracy podpisuje jednoosobowo Prezes Klubu

§21

Organem kontrolnym Klubu jest Komisja Rewizyjna,
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób,
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród siebie.
Członkiem Komisji Rewizyjnej:
nie może być członek Zarządu ani osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu w charakterze zaproszonego gościa,
Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest poparcie, co najmniej 2 jej członków.

§22

Do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności kontrola całokształtu działalności Klubu, zwłaszcza gospodarowania mieniem i finansami pod kątem legalności, celowości i gospodarności,
Komisja Rewizyjna bada pod względem formalnym i merytorycznym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a także coroczny bilans. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie bilansu i udzielenie Zarządowi absolutorium

§22a

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą wybrane przez Walne Zgromadzenie 3 osoby, cieszące się nieposzlakowaną opinią i posiadające autorytet moralny w środowisku.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani Komisji Rewizyjnej ani członkami Zarządu sekcji klubowej.
Osoby wchodzące w skład Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
Sąd Koleżeński pracuje według ustalonego przez siebie regulaminu, przy czym zainteresowany w sprawie członek Sądu Koleżeńskiego musi być wyłączony od rozpatrywania tej sprawy.
Do ważności uchwał Sądu Koleżeńskiego wymagane jest poparcie, co najmniej 2 jego członków przy obecności , co najmniej 2 jego członków
Ewentualne uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Klubu.

§22b

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy ocena i ewentualne rozstrzyganie spraw dotyczących wykroczeń członków zwyczajnych Klubu przeciwko jego statutowi, regulaminom wewnętrznym i etyce członka, w tym konfliktów powstałych pomiędzy członkami Klubu.
W sprawach, w których zdaniem Sądu Koleżeńskiego nie doszło do ślubowanego rozstrzygnięcia , Sąd przedstawia stosowne wnioski Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu Klubu.
Z pisemnymi wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o zajęcie się sprawą może wystąpić Zarząd Klubu lub indywidualnie każdy z członków Klubu.

Rozdział V
Sekcje klubowe

§23

Zadaniem sekcji klubowej jest prowadzenie działalności w zakresie:
amatorskiego uprawiania sportu, nazywana „sekcją sportową”,
upowszechniania kultury fizycznej, nazywana „sekcją kultury fizycznej”, lub
rekreacji, nazywana „sekcją rekreacyjną”.
Członkami sekcji klubowej mogą być wyłącznie członkowie Klubu,
Sekcja klubowa rozpoczyna swoja działalność z chwilą przejęcia sekcji z KS Cracovia lub powołania przez Zarząd Klubu.
Do powołania sekcji klubowej wymagany jest pisemny wniosek, co najmniej 5 członków zwyczajnych Klubu. Wniosek powinien zawierać projekt regulaminu wewnętrznego sekcji określający m.in.:
nazwę sekcji /określającą jej kategorię/,
sprecyzowany rodzaj działalności,
charakterystykę grupy /lub środowiska/, na którą nakierowana jest działalność sekcji,
środki materialne i finansowe niezbędne do prowadzenia działalności,
sposoby pozyskiwania środków i możliwości korzystania z obiektów,
Zarząd Klubu może rozwiązać sekcję na wniosek Kierownika Sekcji lub z własnej inicjatywy, po stwierdzeniu niezbędności podjęcia takiej decyzji z następujących przyczyn:
braku środków finansowych na prowadzoną działalność,
braku możliwości korzystania z obiektów do prowadzenia działalności,
zaniku aktywności sekcji,
zmniejszeniu się stanu osobowego członków sekcji, o którym mowa w ust.3.
nieprzestrzegania statutu Klubu przez kierownictwo lub członków sekcji.

§24

Sekcją kieruje Zarząd Sekcji,
Zarząd Sekcji liczy 1 do 3 osób, w tym kierownik Sekcji,

Zarząd Sekcji powoływany jest przez Zarząd Klubu.

§25

Do zakresu działania Zarządu Sekcji należy w szczególności:
kierowanie działalnością sekcji,
realizacja uchwał władz Klubu,
zwoływanie zebrań sekcji,
przedstawianie Zarządowi Klubu rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych. Sprawozdania te stanowią załączniki do rocznych sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Klubu
przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych.
Zarząd Sekcji, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych od Zarządu Klubu, gospodaruje majątkiem Klubu oddanym do dyspozycji sekcji.

Rozdział VI
Majątek i środki finansowe Klubu

§26

Majątek i dochody Klubu w całości służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych.
Majątek Klubu stanowią:
zasoby ruchome,
zasoby nieruchome,
środki finansowe.
Dochodami Klubu są w szczególności:
wpływy ze składek członkowskich,
spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Klubu przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
wpływy ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Klub,
dochody uzyskiwane z gospodarowania majątkiem Klubu.
dochody uzyskiwane z odpłatnej działalności statutowej
dochody z działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18 (PKD)
działalność wydawnicza – 58 (PKD)
pozostała działalność wspomagając ubezpieczenia i fundusze emerytalne – 66.29.Z (PKD)
handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – 46. (PKD)
handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47. (PKD)
naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – 95.(PKD)
zakwaterowanie – 55.(PKD)
działalność usługowa związana z wyżywieniem – 56. (PKD)
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych – 79.(PKD)
reklama – 73.1. (PKD)
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z – (PKD)
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B – (PKD)
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – 93.(PKD)
działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 90.(PKD)
działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – 91.(PKD)
pozostała indywidualna działalność usługowa – 96.(PKD)
produkcja sprzętu sportowego – 32.30.Z.(PKD)
produkcja gier i zabawek – 32.40.Z. (PKD)
produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z.(PKD)
sprzątanie obiektów – 81.2.(PKD)
działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.9.(PKD)

Dochody z działalności gospodarczej są w całości przeznaczone na realizację zadań statutowych Klubu.

§27

Oświadczenia woli w imieniu Klubu składa:
łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes , z zastrzeżeniem lit. b),
łącznie Prezes i Skarbnik Klubu w przypadku oświadczeń woli dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych,
na wypadek nieobecności Prezesa lub Skarbnika uniemożliwiającej złożenie oświadczenia woli, Zarząd może, na wniosek Prezesa, wyznaczyć zastępujących ich innych członków Zarządu.
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracowników lub ich osób bliskich.

§28

Dla realizacji celów statutowych, Klub może tworzyć spółki prawa handlowego.

Rozdział VII
Godności i wyróżnienia honorowe Klubowe

§29

skreślony

§30

Honorowymi godnościami Klubu są:
tytuł Seniora Klubu,
tytuł Honorowego Członka Klubu,
tytuł Honorowego Prezesa Klubu,
Godności Honorowe, o których mowa w ust.1, nadawane są członkom Klubu dożywotnio.
Godność Seniora Klubu może zostać nadana członkowi Klubu, który wniósł istotny wkład w działalność Klubu i ukończył 55 rok życia.
Godność Seniora Klubu, za zgodą zainteresowanego członka Klubu, nadaje Zarząd Klubu na wniosek Rady Seniorów.
Godność Honorowego Członka Klubu może być nadana osobie fizycznej, której działalność przynosi lub przyniosła chlubę i zaszczyt Klubowi albo przyczyniła się do istotnej poprawy funkcjonowania lub rozwoju Klubu.
Osobie, która nie jest członkiem Klubu, godność Honorowego Członka Klubu można nadać na czas określony lub na czas nieokreślony.
Godność Honorowego Członka Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
Osobie, której nadano godność Honorowego Członka Klubu przysługuje odpowiednia legitymacja i odznaka.
Godność Honorowego Prezesa Klubu może być nadana osobie, która pełniła funkcję Prezesa Klubu, co najmniej przez 2 kadencje i której działalność, jako Prezesa, doprowadziła do znaczących pozytywnych zmian w Klubie, których charakter można uznać za przełomowy dla Klubu.
Godność Honorowego Prezesa Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Rady Seniorów lub 1/4 aktualnych członków Klubu.

§31

Członkowie zwyczajni Klubu, którym nadano tytuł Seniora Klubu w KS Cracovia tworzą Radę Seniorów.
Zasady funkcjonowania Rady Seniorów, w tym wybór władz i ich kompetencje, określa regulamin wewnętrzny, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu.
Postanowienia regulaminu Rady Seniorów nie mogą naruszać postanowień statutu Klubu.

§32

Wyróżnieniami honorowymi Klubu są:
order „Cracovia Restituta”
odznaczenie „Merenti KS Cracovia”.
Order „Cracovia Restituta” przyznaje Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Kapituły Odznaczeń.
Order „Cracovia Restituta” może być przyznane osobom fizycznym, które w niekwestionowany sposób przyczyniły się do rozsławienia imienia Klubu Sportowego Cracovia poprzez swoją działalność publiczną lub sportową,
Odznaczenie „Merenti KS Cracovia” przyznaje Zarząd Klubu na wniosek Kapituły Odznaczeń.
Odznaczenie „Merenti KS Cracovia” może być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, które poprzez swoją działalność publiczną, sportową, organizacyjną lub znaczące wsparcie finansowe przyczyniły się do:
istotnej poprawy kondycji Klubu, lub
uzyskiwania dobrych efektów sportowych,
upowszechniania kultury fizycznej, lub
uzyskiwania dobrych efektów w zakresie rekreacji, a także
uzyskania istotnych efektów wychowawczych.
Osobom wyróżnionym orderem „Cracovia Restituta” przysługuje oprócz samego orderu odpowiedni dyplom.
Osobom wyróżnionym odznaczeniem „Merenti KS Cracovia” przysługuje odpowiedni dyplom i odznaka.
Kapitułę Odznaczeń powołuje Zarząd Klubu na wniosek przewodniczącego Kapituły, według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Klubu.
Przewodniczącego Kapituły powołuje Walne Zgromadzenie Klubu.
Regulamin Kapituły Odznaczeń ustala Kapituła.

§33

Klub może ustanowić inne odznaczenia i medale okolicznościowe.
Medale i odznaczenia okolicznościowe przyznaje Zarząd Klubu.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§34

Walne Zgromadzenie Klubu może zadecydować o rozwiązaniu Klubu uchwałą podjętą większością, co najmniej 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
Jeżeli w Walnym Zgromadzenie Klubu zwołanym w celu rozwiązania Klubu, nie uzyskano wymaganej obecności, o której mowa w ust.1, może być ono zwołane po raz drugi, jako kolejne, w tym samym celu, w okresie nie krótszym niż 30 dni od dnia zwołania pierwszego Zgromadzenia. Wówczas Walne Zgromadzenie Klubu władne jest podjąć decyzję o rozwiązaniu Klubu przy obecności, o której mowa w §18 ust.4 i ust.5.
Walne Zgromadzenie Klubu rozwiązując Klub powołuje Komisję Likwidacyjną i decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu.
Komisja Likwidacyjna posiada kompetencje takie jak Zarząd Klubu.