O fundacji

Statut Fundacji

„100 lat KS CRACOVIA”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Fundacja „100 lat KS CRACOVIA” zwana dalej Fundacją zostaje ustanowiona aktem notarialnym /sporządzonym w Krakowie dnia 20 kwietnia 2002 roku, repertorium A nr 2110/2002 przez notariusza Agnieszkę KARCZ- STANKIEWICZ z Kancelarii Notarialnej w Skawinie, Rynek 8/ przez „Fundatorów”, zwanych dalej Fundatorami w osobach: Józef Lassota, Andrzej Palczewski, Zygmunt Sadlik, Janusz Winnicki, Jerzy Łudzik, Stanisław Słomka, Artur Horain, Aleksander Pułczyński, Jerzy Dróżdż, Jan Okoński, Krzysztof Płeszka.
 2. Fundacja ustanowiona została z inicjatywy Zarządu Klubu Sportowego CRACOVIA, zwanym dalej „KS Cracovia”, dla wspierania działalności statutowej Klubu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§6

Fundacja używa prostokątnej pieczątki z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Odznaki i medale przyznaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§8

Fundacja może się łączyć z innymi organizacjami o podobnych celach na warunkach określonych umową stron, jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.

 

Rozdział II

Cel, zasady i zakres działania Fundacji

§9

Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:

 1. podtrzymywania tradycji narodowej, ze szczególnym podkreśleniem roli sportu polskiego,
 2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 3. promocji zdrowia,
 4. wychowania młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 5. rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i rozwój demokracji,
 7. promocji i organizacji wolontariatu,
 8. działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i

 

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następujących formach:

 1. Prezentację historii, tradycji i dorobku Klubu prezentacja sylwetek i osiągnięć sportowców i działaczy „KS Cracovia 1906” w mediach, wydawnictwach okazjonalnych, periodycznych i monumentalnych oraz w Internecie,
 2. Promocję sportu polskiego i krakowskiego poprzez ukazanie osiągnięć wychowawczych i sportowych KS CRACOVIA i „KS Cracovia 1906”
 3. Inicjowanie, popularyzację i wspieranie aktywności w zakresie kultury fizycznej i sportu amatorskiego szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 4. Integrowanie ludzi i środowisk sportowych, szczególnie sympatyzujących z „KS Cracovia 1906”, z jej historią, tradycją i teraźniejszością,
 5. Podejmowanie i wspieranie działalności pożytku publicznego i wspieranie działalności wolontariuszy,
 6. Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu młodzieży poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne w szkole i poza szkołą,
 7. Wspieranie działań organizacyjno-wychowawczych w zakresie zachowania się młodzieży podczas imprez sportowych,
 8. Współpracę i wspomaganie „KS Cracovia 1906” w jego działalności statutowej szczególnie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez aktywizowanie środowisk, pozyskiwanie funduszy, lobbying i promocję oraz tworzenie bazy materialnej dla realizacji tego celu,
 9. Udzielanie – w szczególnych przypadkach – doraźnej pomocy materialnej i innej, osobom zasłużonym dla KS CRACOVIA, „KS Cracovia 1906” lub Fundacji,
 10. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz innych uroczystości Klubowych,
 11. Wytwarzanie i rozprowadzanie, także poprzez sprzedaż, różnego rodzaju materiałów promocyjnych, znaczków, symboli, gadżetów związanych z KS CRACOVIA i KS Cracovia 1906”,
 12. Honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających działania Fundacji,
 13. Założenie i prowadzenie ZŁOTEJ KSIĘGI 100-lecia KS CRACOVIA zawierającej wpisy osób z całego świata sympatyzujących z Klubem,
 14. Gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych Fundacji, także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej,
 15. organizację i współorganizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych,
 16. propagowanie i kontynuowanie tradycji idei dr H. Jordana dotyczącej funkcji krakowskiego Parku im. dr Henryka Jordana,
 17. prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej dotyczącej historii i tradycji polskiego i krakowskiego sportu, w szczególności klubu KS Cracovia i „KS Cracovia 1906”, we współpracy z Radą Seniorów KS Cracovia
 18. organizację i współorganizację zajęć i szkoleń dla osób starszych i osób niepełnosprawnych,
 19. opiekę socjalną i pomoc materialną dla byłych zawodników, trenerów, działaczy klubu KS Cracovia i „KS Cracovia 1906” oraz ich rodzin.

 

§11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować i wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§12

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z niej przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

 

 

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

 

§13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 6.500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) oraz środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w trakcie działalności statutowej.

 

§14

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. Spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, w tym Fundatorów;
 2. Wpływy ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
 3. Odsetki bankowe od zasobów finansowych Fundacji;
 4. Dochody z posiadanego przez Fundację majątku ruchomego i nieruchomego oraz dóbr niematerialnych i
 5. Środki finansowe uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

a/. działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 22 (PKD),

b/. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – 52. (PKD),

c/. działalność związana z turystyką – 63.3 (PKD) d/. reklama – 74.40.Z. (PKD).

e/ działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem – 92 (PKD) f/. działalność usługowa pozostała – 93 (PKD)

g/. produkcja sprzętu sportowego – 36.40.Z (PKD)

h/ pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 36.6 (PKD) i/ działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.8 (PKD)

j/ pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z (PKD) – działalność przeważająca.

 

§15

Majątek i dochody Fundacji w całości służą realizacji jej celów statutowych.

 

§16

Wypełniając zapisy paragrafu 20,ust.1,pkt.6 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego z 24 kwietnia 2003, zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

 

Rozdział IV Organy Fundacji

 

§17

 1. Organami Fundacji są:

1/. Rada Fundacji, jako organ nadzoru,

2/. Zarząd Fundacji, jako organ wykonawczy, 3/. Komisja Rewizyjna, jako organ kontroli.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Członkiem Rady Fundacji może pozostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji:
  1. może otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem swojej funkcji, lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
  2. nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z członkami organu zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  3. nie może być skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4

 

§18

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 30 osób.
 2. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Prezydent Fundacji wybierany przez Radę Fundacji ze swojego grona na okres 4 lat.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzą:

a/ Fundatorzy wymienieni w akcie notarialnym, o którym mowa w § ust.1, którzy do dnia 30.04.2006 roku dokonali wpłaty zadeklarowanej kwoty na rzecz Funduszu Założycielskiego,

b/ osoby powołane przez Zarząd „KS Cracovia 1906”,

 1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Prezydent Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Zarządu „ KS Cracovia 1906”, albo na wniosek, co najmniej 2 członków Rady w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W posiedzeniu Rady Fundacji bierze udział prezes Zarządu Fundacji lub upoważniony przez niego członek Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez Prezydenta
 4. Rada Fundacji jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał pod warunkiem, że wszystkim członkom Rady Fundacji zostało przekazane zawiadomienie o posiedzeniu Rady, z co najmniej 7-dniowym
  1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% składu Rady Fundacji,
  2. w drugim terminie (minimum 30 minut po terminie pierwszym) bez względu na ilość obecnych członków Rady
 5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Fundacji, a nie będące jej członkami, nie mogą brać udziału w głosowaniu.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w
 8. Jeśli Prezydent Fundacji, z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie zwołać posiedzenia Rady, lub w ciągu roku kalendarzowego nie zwołał posiedzenia, posiedzenie takie może zwołać Zarząd Rada wybiera wówczas ze swojego grona pełniącego obowiązki Prezydenta Fundacji, na okres do następnego posiedzenia Rady.
 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

a/ rezygnacji z członkostwa;

b/ odwołania przez Zarząd Klubu „KS Cracovia 1906” członka Rady Fundacji, z wyłączeniem Fundatorów, o których mowa w ust.3 lit a/,, c) śmierci członka Rady

§19

Do zakresu działań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Przyjmowanie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności
 2. Zatwierdzanie programów wieloletnich i planów rocznych działalności
 3. Wybór i odwołanie prezesa Zarządu.
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
 5. Wybór Komisji
 6. Uchwalanie regulaminu Rady Fundacji, regulaminu Zarządu i regulaminu Komisji
 7. Rada Fundacji może:
  1. w każdym czasie odwołać lub zawiesić w pełnieniu czynności każdego z członków Zarządu Fundacji, a także każdego z członków Komisji Rewizyjnej,
  2. odwołać Prezydenta Fundacji na wniosek co najmniej 5 członków Rady Fundacji, lub na wniosek Zarządu „KS Cracovia 1906”,
 8. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy rozporządzanie majątkiem

 

§20

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 8 osób łącznie z Prezesem – wybieranych przez Radę Fundacji w liczbie do 5 osób, a Prezes zarządu ma prawo kooptacji do 3 członków, w dowolnym momencie kadencji. Prezes jest obowiązany powiadomić pisemnie Radę Fundacji o dokonanej kooptacji.
 2. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie lub mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani w sposób ustalony przez Radę Fundacji.
 3. Podział funkcji w Zarządzie dokonywany jest uchwałą Zarządu na wniosek Prezesa, przy czym przynajmniej jednemu z członków Zarządu powierza się funkcję wiceprezesa.
 1. Jeżeli członkiem Zarządu Fundacji zostanie wybrana osoba będąca członkiem Rady Fundacji, jej członkostwo w Radzie podlega z mocy prawa zawieszeniu na czas pełnienia funkcji członka Zarządu.
 2. Odwołanie Prezesa Zarządu przez Radę Fundacji jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu,
 3. Złożenie przez Prezesa rezygnacji nie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji całego Zarządu.
 4. Rezygnacja Prezesa skutkuje prawnie po przedstawieniu przez niego Radzie Fundacji rozliczenia działalności Zarządu do dnia Złożenie powyższego rozliczenia – zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną winno nastąpić do 30 dni od dnia rezygnacji.

 

§21

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością
 2. Ustalanie zasad wynagradzania pracowników
 3. Tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, biur oraz placówek Fundacji w kraju i za granicą.
 4. Opracowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu.
 5. Szczegółowy zakres działania Zarządu oraz tryb i formę działania określa regulamin uchwalony przez Radę
 6. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji w terminie do 31 marca corocznie sprawozdania, w tym sprawozdania finansowe, ze swej działalności za ubiegły rok.

§22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes działający łącznie z jednym z członków Zarządu,
 2. Prezes może upoważnić do działania w swoim imieniu – w zakresie kompetencji o których mowa w ust. 1 – innego Członka Zarządu.
 3. Oświadczenia woli z zakresu stosunku pracy mogą być składane jednoosobowo przez Prezesa Zarządu. Prezes może upoważnić do tej czynności innego członka Zarządu .
 4. Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób powołanych ze swojego grona przez Radę
 2. Komisja Rewizyjna bada przedłożony przez Zarząd coroczny bilans Fundacji, a także sprawozdanie Zarządu i przedkłada Radzie Fundacji wniosek o zatwierdzenie bilansu i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 3. Komisja rewizyjna jest upoważniona do bieżącej kontroli działalności Zarządu

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

 

§24

 1. Rada Fundacji może dokonać zmian statutu przez podjęcie uchwały większością głosów uprawnionych do głosowania członków Rady przy obecności, o której mowa w § 18 ust. 7.
 2. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym w ustawie o fundacjach.

§25

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.

§26

 1. Rada Fundacji upoważniona jest do podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ona ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku niezbędnych dla prowadzenia przez nią działalności.
 2. Jeżeli posiedzenie Rady Fundacji zwołane w celu podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji nie uzyskało wymaganej kwalifikowanej obecności, o której mowa w § 18 ust. 7, decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Zarząd Fundacji.
 3. Organ, który podjął decyzję o likwidacji Fundacji powołuje Likwidatora odpowiedzialnego za likwidację.
 4. Majątek likwidowanej Fundacji przeznaczany jest na rzecz „KS Cracovia 1906”. Część środków finansowych i majątku może być także, za zgodą Zarządu KS Cracovia 1906”, przeznaczona na rzecz innych podobnych placówek w Krakowie zajmujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Pobierz Statut Fundacji w pliku PDF statut Fundacji – 26.06.2